Pobierz plik

Regulamin portalu internetowego

 

 

Portal internetowy dostępny pod adresem https://test-udt.pl/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

 

Dane kontaktowe Usługodawcy:

 1. numer telefonu: +48 782 941 560,
 2. adres e-mail: michal@test-udt.pl

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Usługobiorców oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

 

 

I.Definicje

 

 1. Portal - portal internetowy działający pod adresem https://test-udt.pl/.
 2. Usługodawca– Michał Morawiec wykonujący działalność gospodarczą pod firmą T&F Enterprise Michał Morawiec pod adresem ul. Armii Polskiej 18 lok. 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5993003436, REGON: 081108935.
 3. Usługobiorca- osoba fizyczna posiadająca status konsumenta, korzystająca z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
 4. Usługobiorca firmowy - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której prawo przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu
 5. Uczestnik –osoba skierowana przez Usługobiorcę firmowego do korzystania z Kursów oferowanych przez Usługodawcę.
 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem Portalu.
 7. Kurs – usługa szkoleniowa oraz materiały szkoleniowe, znajdująca się w ofercie Usługodawcy.
 8. Konto usługobiorcy – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Usługobiorcy w tym informacje o zamówionych usługach.
 9. Konto Premium – usługa odpłatna dostępna dla Usługobiorców zarejestrowanych na Portalu, umożliwiająca dostęp do Kursów bez reklam oraz do płatnych usług (opcji) dodatkowych.

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Usługobiorcę warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane osobowe w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Informacje dotyczące usług znajdujące się na Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w cenach Kursów, prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych oraz do udzielania indywidualnych rabatów.

 

III. Ogólne warunki świadczenia usług

 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi bezpłatne dostępne dla każdego Usługobiorcy, w szczególności:
 1. usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Portalu,
 2. umożliwia dostęp do Kursów objęty ograniczeniami zgodnie z Regulaminem oraz informacjami znajdującymi się na Portalu,
 3. umożliwia dokonanie rejestracji w celu uzyskania dostępu do Konta usługobiorcy,
 4. udostępnia system komentowania dla Użytkowników zarejestrowanych.
 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi odpłatne, w szczególności w postaci usług (opcji) dodatkowych do Kursu jak i też udzielania licencji dla Usługobiorcy firmowego.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 3. dostęp do poczty elektronicznej.
 1. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 

IV. Rejestracja na Portalu

 

 1. Usługobiorca rejestruje się na Portalu z wykorzystaniem Formularza rejestracji. Usługobiorca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól zawartych w Formularzu rejestracji oraz potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności Portalu internetowego.
 2. Po poprawnym przebiegu procesu rejestracji tworzone jest dla Usługobiorcy Konto usługobiorcy.
 3. Dostęp do Konta usługobiorcy odbywa się z wykorzystaniem danych do logowania ustalonych przez Usługobiorcę w trakcie rejestracji. Usługobiorca może zalogować się na Portalu również z wykorzystaniem profilu na zewnętrznych portalach społecznościowych (Facebook) lub za pomocą konta Google.
 4. Usługobiorca logujący się w sposób określony w ust. 3 zdanie drugie, z zachowaniem zasad określonych przez podmioty zarządzające portalem społecznościowym Usługobiorcy, wyraża zgodę na przekazanie Usługodawcy danych dostępnych na portalu społecznościowym (imię i nazwisko, adres e-mail).
 5. W momencie utworzenia Konta usługobiorcy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.
 6. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto usługobiorcy.
 7. Usługobiorcy zabrania się udostępniania Konta usługobiorcy osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Usługobiorcy.
 8. Usługobiorca nie posiada prawa do zbywania Konta usługobiorcy innym podmiotom.
 9. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożliwiających logowanie do Konta usługobiorcy.
 10. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta usługobiorcy.

 

V. Zamówienia

 

 1. Usługi odpłatne w postaci opcji dodatkowych do Kursów oraz Konta Premium dostępne są dla Usługobiorców korzystających z Portalu w zakresie własnego użytku osobistego (konsumenci). Usługobiorca firmowy może zakupić licencję na dostęp do pełnej oferty Usługodawcy.
 2. W celu złożenia zamówienia na Usługi odpłatne Usługobiorca loguje się na Konto usługobiorcy oraz dokonuje wyboru właściwej Usługi.
 3. Po dokonaniu wyboru Usługi Usługobiorca potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a następnie zostaje automatycznie przekierowany do systemu płatności elektronicznych za pośrednictwem którego opłaca zamówienie.
 4. Z chwilą dokonania poprawnej płatności przez Usługobiorcę dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z zamówieniem Usługobiorcy.
 5. Usługa aktywowana jest niezwłocznie po poprawnym dokonaniu przez Usługobiorcę płatności.
 6. Na zasadach określonych w ustępach 2-5 Usługobiorca firmowy może zakupić licencję na dostęp do Kursu.
 7. Warunki licencji, o której mowa w ust. 6 określone są w rozdziale VI Regulaminu.
 8. Usługodawca dokumentuje sprzedaż na rzecz Usługobiorcy firmowego fakturą VAT. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT bez podpisu Usługodawcy. Faktura udostępniana jest Usługobiorcy firmowemu do pobrania na jego Koncie usługobiorcy.

 

VI. Licencja dla Usługobiorców firmowych

 

 1. Usługobiorca firmowy może uzyskać dostęp do Kursów umożliwiający korzystanie z Kursów do celów komercyjnych (niezwiązanych z własnym użytkiem osobistym).
 2. W ramach licencji Usługobiorca firmowy otrzymuje dostęp jednostanowiskowy, tj. uprawniający do korzystania z Kursów przez jednego Uczestnika w jednym czasie.
 3. Korzystanie z licencji na większej ilości stanowisk wymaga złożenia odrębnego zamówienia po ustaleniu z Usługodawcą warunków oraz wynagrodzenia za dostęp wielostanowiskowy.
 4. Licencja ma charakter niewyłączny, nieograniczony terytorialnie oraz udzielana jest na okres czasu wynoszący jeden lub trzy miesiące zgodnie z zamówieniem Usługobiorcy firmowego.
 5. W ramach licencji Usługobiorca firmowy posiada dostęp do wszystkich opcji dodatkowych oraz świadczenia usługi na zasadzie Konta Premium.
 6. Licencja uprawnia Usługobiorcę firmowego do przeprowadzania szkoleń z wykorzystaniem Kursów udostępnionych przez Usługodawcę.
 7. Licencja nie uprawnia Usługobiorcy firmowego do udzielania dalszych licencji na dostęp do Kursów bądź cedowania na inny podmiot praw wynikających z licencji.
 8. Licencja nie uprawnia Usługobiorcy firmowego do dokonywania modyfikacji Kursów, w tym wykorzystywania ich w całości lub części do stworzenia nowych materiałów szkoleniowych nieopatrzonych nazwą lub logo Usługodawcy, a także do upubliczniania Kursów w jakiejkolwiek postaci, bez względu na sposób publikacji, dla celów niezwiązanych z przeprowadzaniem szkolenia przez Usługobiorcę firmowego.
 9. Udzielenie licencji nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę firmowego praw autorskich majątkowych do Kursów w jakimkolwiek zakresie.
 10. Usługobiorca firmowy odpowiada za działania Uczestnika jak za działania własne.

 

VII. Metody płatności

 

 1. Usługodawca umożliwia płatności w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych HotPay za pomocą dostępnych w systemie HotPay form płatności zgodnie z regulaminem systemu.
 2. Właścicielem (operatorem) systemu HotPay jest ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Andrychowie przy ulicy 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów, NIP: 5512627897.
 3. Usługodawca realizuje zamówienie z chwilą otrzymania od operatora systemu HotPay informacji o poprawnym dokonaniu płatności przez Usługobiorcę.

 

VIII. Ogólne warunki Kursów

 

 1. Usługobiorca bez dokonania uprzedniej rejestracji posiada dostęp do wszystkich kategorii testów oraz trybu nauki z ograniczeniem, iż w trybie nauki może przerobić 20 pytań dziennie i posiada dostęp do rozwiązania 5 testów dziennie.
 2. Usługobiorca po dokonaniu rejestracji ma dostęp do wszystkich kategorii testów oraz trybów nauki bez ograniczeń ilościowych.
 3. W ramach Kursów dostępnych dla Usługobiorców bez wykupionego Konta Premium wyświetlane są reklamy Usługodawcy oraz podmiotów zewnętrznych współpracujących z Usługodawcą.
 4. Informacje o Kursie zawarte na Portalu opisują jego tematykę oraz planowany przebieg. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za przydatność danego Kursu do działalności zawodowej lub zarobkowej Usługobiorcy. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za poziom wiedzy i umiejętności nabytych w związku z udziałem w Kursie.
 5. W przypadku gdy zrealizowanie Kursu lub jego części nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorca uprawniony jest wyłącznie do otrzymania zwrotu ceny niezrealizowanego Kursu lub jego części bez prawa do kierowania wobec Usługodawcy roszczeń przewyższających tą cenę.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej umożliwiającej dostęp do Kursu, w szczególności dostępu do sieci Internet, komputera z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do udziału w Kursie.

 

 

 

IX. System komentarzy

 

 1. Usługobiorca zarejestrowany posiada możliwość zamieszczania komentarzy do treści dostępnych na Portalu. System komentarzy służy wymianie informacji i opinii pomiędzy Usługobiorcami.
 2. Komentarz musi być związany z treściami do których został zamieszczony.
 3. Usługobiorca zamieszcza komentarz wyłącznie na własną odpowiedzialność, a tym samym przyjmuje na siebie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z zamieszczeniem komentarza.
 4. Usługobiorca zamieszczając komentarz powinien kierować się ogólnymi zasadami netykiety.
 5. Zabrania się umieszczania komentarzy, których treść:
 1. nawołuje do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,
 2. obraża uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
 3. pomawia inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
 4. znieważa lub zniesławia inne osoby a także godzi w dobre imię tych osób,
 5. propaguje lub nawołuje do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
 6. narusza prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
 7. ma charakter bezprawny,
 8. zawiera odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
 9. zawiera informacje reklamowe lub marketingowe, w tym dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy.
 1. Usługodawca jest uprawniony do usuwania w każdym czasie wszelkich treści, które naruszają lub w oczywisty sposób naginają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Usługobiorca poprzez umieszczenie swoich komentarzy na stronach Portalu wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych wydawnictwach Usługodawcy.

 

X. Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Usługobiorców wynikające z ich działań na Portalu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Usługobiorców na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Usługobiorcę, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Usługobiorcy lub innych Usługobiorców bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Usługobiorców lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Usługobiorcę z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Usługobiorca. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Usługobiorców lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
 7. W przypadku szkody poniesionej przez Usługobiorcę, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Usługobiorcę z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona kwoty zapłaconej przez Usługobiorcę tytułem dostępu do Kursu, chyba że inne zasady wynikają z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

 

XI. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta usługobiorcy, Usługodawca usuwa Konta usługobiorcy z Portalu.
 3. Usunięcie Konta usługobiorcy może spowodować zakończenie odpłatnych usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy bez przyznania Usługobiorcy prawa do otrzymania zwrotu płatności za zamówioną a niewykorzystaną w całości lub części usługę, chyba że świadczenie usługi nie zostało rozpoczęte.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta usługobiorcy za okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku niestosowania się przez Usługobiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia (np. zgodnie z załącznikiem nr 1) na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 6. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 7). Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Usługodawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 8. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w następujących przypadkach:
 1. świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy,
 2. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

 

XII. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Portalu, Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Usługobiorcy w formie wiadomości przesłanej na jego adres poczty elektronicznej.
 4. Nierozpatrzenie przez Usługodawcę reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza jej uwzględnienie.

 

XIII. Własność intelektualna

 

 1. Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Usługobiorcy lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu, w tym materiałów szkoleniowych jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę w Regulaminie lub na Portalu.
 3. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji o ile z treści Regulaminu nie wynika inaczej.

3.    Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:

 1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
 2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
 3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

 

XIV. Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Usługobiorców, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem15 czerwca 2020r.