Regulamin korzystania ze Strony Internetowej https://test-udt.pl, zwany dalej w skrócie Regulaminem.

 

1.       Definicje.

„Użytkownik” – osoba korzystająca ze strony test-udt.pl.

„Konto” – bezpłatne konto, które może założyć każdy Użytkownik Strony Internetowej test-udt.pl . Użytkownik może korzystać z konta (funkcjonalność, jaką daje posiadanie konta) dopiero po dokonaniu rejestracji konta.

„Strona internetowa test-udt.pl (lub Serwis)” – zbiór stron www w domenie o nazwie test-udt.pl, składających się na serwis test-udt.pl, umieszczony na stronie głównej test-udt.pl.

„Konto Premium” – Konto z wykupionym abonamentem lub dowolną usługą świadczoną przez Operatora.

„Cennik Konta Premium” - cennik Usług (abonamentów) oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

„Usługa (lub Abonament)” – Konto Premium, umożliwiające korzystanie z odpłatnych ulepszeń i dodatkowych opcji oferowanych przez Operatora.

 

2.       Informacje ogólne.

2.1.  Regulamin określa zasady korzystania ze Strony Internetowej test-udt.pl, zwanej dalej: Stroną Internetową, Serwisem. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest firma: T&F Enterprise Michał Morawiec, ul. Armii Polskiej 18/11, 66-400, Gorzów Wielkopolski, NIP: 5993003436 , REGON: 081108935, zwany dalej: Usługodawcą, Operatorem, Administratorem, za pośrednictwem której świadczy usługi, o których mowa w Regulaminie.

2.2.  Strona Internetowa jest własnością Operatora.

2.3.  Strona Internetowa składa się z podstron adresowanych do wszystkich osób korzystających
z Serwisu, zwanych dalej „Użytkownikami”. Główną ideą Strony Internetowej jest dostarczanie Użytkownikom treści szkoleniowych opartych na pytaniach egzaminacyjnych Urzędu Dozoru Technicznego  na zasadzie testów elektronicznych.

2.4.  Operator udostępnia Użytkownikowi Regulamin za pośrednictwem Strony Internetowej, na której Użytkownik może zapoznać się z Regulaminem. Za pośrednictwem Strony Internetowej Użytkownik może pobrać tekst Regulaminu w celu jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania jego treści.

2.5.  Za pośrednictwem Strony Internetowej Użytkownik otrzymuje możliwość:

  1. dostępu do wszystkich pytań egzaminacyjnych umieszczonych na Stronie Internetowej (tryb „Nauki”) i udostępnionych przez Urząd Dozoru Technicznego
  2. generowania testów symulujących egzamin teoretyczny na daną kategorię uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego (tryb „Test”)

Z ww. usług Użytkownik może korzystać bezpłatnie lub odpłatnie, o czym będzie mowa w dalszej części Regulaminu.

2.6.  Informacje publikowane na Stronie Internetowej, służą tylko i wyłącznie celom szkoleniowym i nie są równoznaczne z poradą specjalisty z danej dziedziny. Jednakże Operator dokłada wszelkich starań aby udzielane odpowiedzi na pytania zawarte w Serwisie były prawidłowe. W tym celu współpracuje i korzysta z opinii wyspecjalizowanych ośrodków szkoleniowych.

2.7.  Na Stronie Internetowej mogą być umieszczane informacje handlowe, informacje komercyjne oraz lokacje produktów lub usług podmiotów trzecich.

 

3.       Zasady zawierania Umowy z Operatorem.

3.1.  Za pośrednictwem Strony Internetowej Operator świadczy na rzecz Użytkowników usługi odpłatnie i nieodpłatnie.

3.2.  Zawarcie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych nie wymaga rejestracji na Stronie Internetowej. Zawarcie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności na Stronie Internetowej przez Użytkownika np. naciśnięcie (kliknięcie) przez Użytkownika jakiejkolwiek informacji zamieszczonej na Stronie Internetowej w celu odtworzenia/odczytania, wysłanie przez Użytkownika do Operatora pytania związanego z określoną tematyką zamieszczoną na Stronie Internetowej, wysłanie przez Użytkownika do Operatora komentarza do określonego materiału zamieszczonego na Stronie Internetowej. Operator daje możliwość założenia konta poprzez wcześniejszą autoryzację.

3.3.  Usługi odpłatne świadczone są za pośrednictwem Konta z dodatkowo wykupionymi usługami, zwanym dalej Kontem Premium. Zawarcie umowy o świadczenie usług odpłatnych następuje w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia przy użyciu zwykłego Konta na daną Usługę (abonament), zgodnie z instrukcją zawartą na Stronie Internetowej
i obowiązującym cennikiem.

3.4.  Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej zobowiązani sądo zapoznania się z Regulaminem.

 

4.       Wymagania systemowe.

4.1.  Do prawidłowego działania Strony Internetowej wymagany jest: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer, MozzilaFireFox, Google Chrome, Opera, Safari lub innej w najnowszej dostępnej wersji z włączoną obsługą JavaScript.

 

5.       Dostępność i funkcjonalność.

5.1.  Operator dokłada wszelkich starań, by umożliwić dostęp do Strony Internetowej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem pkt. 5.2. poniżej.

5.2.  Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i ulepszeń Strony Internetowej,
co może skutkować czasowym brakiem dostępu do Strony Internetowej przez Użytkowników oraz brakiem możliwości korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej.
O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni
za pośrednictwem strony głównej Serwisu poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu.

5.3.  Operator informuje, iż z przyczyn od niego niezależnych może dojść do czasowego braku dostępu do Strony Internetowej przez Użytkowników oraz braku możliwości korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej. W takim przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Strony Internetowej przez Użytkowników oraz brak możliwości korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej.

 

6.       Prawa autorskie.

6.1.  Wszelkie materiały prezentowane na Stronie Internetowej, a w szczególności grafiki, rysunki, animacje autorstwa Operatora, teksty, logo podlegają ochronie prawem autorskim
i odpowiednio są własnością Operatora lub Użytkowników. Zabronione jest utrwalanie (kopiowanie), zwielokrotnianie, przetwarzanie i rozpowszechnianie, w tym obrót materiałów w całości lub w części opublikowanych przez Operatora lub innego Użytkownika, bez pisemnej zgody Operatora.

 

7.       Rejestracja (założenie Konta).

7.1.  Użytkownik może dokonać rejestracji na Stronie Internetowej. Rejestracja odbywa się bez dodatkowych opłat i jest równoznaczna z założeniem Konta.

7.2.  Zgodnie z pkt. 3.3. powyżej, przed pierwszym skorzystaniem, za pośrednictwem Konta,
z odpłatnych usług Operatora, Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji na Stronie Internetowej (założyć Konto) i wykupić abonament.

7.3.  Użytkownik rejestruje się na Stronie Internetowej za pomocą zakładki „Rejestracja / Logowanie”. Podczas rejestracji Użytkownik dokonuje wyboru: Serwisu społecznościowego za pomocą, którego dokona autoryzacji danych OAuth. „Login” (nazwa) Użytkownika będzie widoczny przy zamieszczonych przez Użytkownika komentarzach. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik korzysta z konta po zalogowaniu się do tego konta za pomocą autoryzacji OAuth serwisu społecznościowego.

7.4.  W trakcie rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach statystycznych oraz marketingowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji handlowych (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204) od Operatora lub podmiotów upoważnionych przez Operatora, zarówno w trakcie obowiązywania umowy, jak i po zakończeniu jej obowiązywania. Każdy Użytkownik w zakresie swoich danych osobowych ma prawa opisane w Polityce Prywatności zamieszczonej na Stronie Internetowej.

7.5.  Zarejestrować się można tylko poprzez profil Facebooklub konto Google.

Politykę prywatności Facebook: znajdziesz tutaj i tutaj.

Politykę prywatności Google: znajdziesz tutaj.

 

8.       Płatne Usługi Serwisu.

8.1.  Dostęp do Konta Premium jest możliwy po dokonaniu rejestracji oraz wykupieniu klucza lub dostępu PrePaidza pośrednictwem Strony Internetowej.

8.2.  Za pośrednictwem Konta Premium Operator świadczy usługi odpłatne, które gwarantują dostęp do Strony Internetowej bez reklam na wszystkich podstronach oraz dodatkowych statystyk.

8.3.  Zamawiając usługę dostępu do Konta Premium, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem i cennikiem dostępnym na Stronie Internetowej oraz Regulaminem.

8.4.  Operator zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia usługi dostępu do Konta Premium bez podania przyczyny, z zachowaniem jednego dnia okresu wypowiedzenia. Operator powiadomi Użytkownika Konta Premium o zamiarze wypowiedzenia usługi, o której mowa
w zdaniu pierwszym, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika
w podczas zakładania konta.

8.5.  W przypadku wypowiedzenia usługi dostępu do Konta Premium, Użytkownik otrzyma zwrot opłaty abonamentowej uiszczonej za korzystanie z usługi dostępu do Konta Premium, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu korzystania z niniejszej usługi, po uprzednim podaniu nr konta bankowego, na który zostanie zwrócona opłata abonamentowa. Nieprzesłanie informacji o numerze konta bankowego na adres e-mail kontakt@test-udt.pl, w terminie 7-dni, po upływie jednodniowego okresu wypowiedzenia, będzie równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przeznaczenie opłaty abonamentowej, uiszczonej za korzystanie
z usługi dostępu do Konta Premium, na poczet przedłużenia abonamentuze strony internetowej test-udt.pl, przez okres obliczony proporcjonalnie do wysokości niewykorzystanej opłaty abonamentowej.

 

9.       Płatności.

9.1.  Aktualne ceny abonamentów do Konta Premium oraz zasady ich płatności są dostępne na stronie głównej Strony Internetowej w zakładce "Premium”.

9.2.  Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach. Aktualna informacja w tym zakresie znajduje się na stronie głównej Strony Internetowej.

9.3.  Płatności obsługiwane są przez serwis hotpay.pl za pośrednictwem metod oferowanych przez tego dostawcę usług.

9.4.  O uruchomieniu Konta Premium Operator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem korespondencji e-mailowej, na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy lub Serwis automatycznie poinformuje użytkownika, przekierowując go na odpowiednią stronę z taką informacją.

 

10.   Reklamacje.

10.1.   Wszelkie reklamacje, uwagi, opinie, informacje dotyczące korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej należy zgłaszać drogą elektroniczną na e-mail: kontakt@test-udt.pl lub przez formularz kontaktowy umieszczony na Stronie Internetowej
w zakładce „Kontakt”.

10.2.   Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zawierać dane umożliwiające jego identyfikację, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz zwrotny adres korespondencyjny.

10.3.   Operator rozpatruje reklamacje w ciągu 7 dni roboczych, informując Użytkownika na podany przy zgłoszeniu adres korespondencyjny o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

10.4.   W razie braku możliwości rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu reklamacyjnym w sposób satysfakcjonujący dla obu stron, spory pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem mogą być rozstrzygane:

a.       bądź w sposób, o którym mowa w pkt. 10.1. Regulaminu bądź

b.      przez właściwy sąd powszechny.

 

11.   Zmiany Regulaminu.

11.1.   Strona Internetowa ma charakter dynamiczny, w związku z czym Operator zastrzega sobie prawo zmiany treści znajdujących się na Stronie Internetowej, jak również w Regulaminie,
a w szczególności gdy:

 1. dokonania przez uprawnione organy państwa zmian przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone Regulaminem prawa i obowiązki stron,
 2. zmiany warunków technicznych funkcjonowania Strony Internetowej, w tym związanych
  z postępem technicznym lub technologicznym,
 3. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub urządzeń użytych w celu realizacji umów zawartych z Użytkownikami oraz prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej,
 4. dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub urządzeń,
 5. zmian w zakresie zasad komunikacji w sieci Internet lub zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet.

11.2.        Zmiany w Regulaminie będą obowiązywały od momentu opublikowania nowego regulaminu na Stronie Internetowej, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Użytkowników, którzy posiadają Konta Premium, o zamiarze zmiany Regulaminu i przewidywanym terminie jego wprowadzenia.

11.3.        W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikom, o których mowa w pkt. 11.2. powyżej przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.

 

12.   Odstąpienie od umowy.

12.1.     Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów,
z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w pkt. 12.2. poniżej. Pouczenie o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

12.2.     Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy:

a.       o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy,

b.      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12.3.     Jeżeli Użytkownik wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, zgodnie
z którym rozpoczęcie świadczenia przez Operatora usługi nastąpiło przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione
do chwili odstąpienia od umowy.

12.4.   Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

 

13.   Usunięcie konta.

13.1.   Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego profilu bez podania przyczyn. Rezygnacja
i usunięcie konta oraz profilu Użytkownika, zgodnie z polityką prywatności skutkuje wykasowaniem danych osobowych Użytkownika z zastrzeżeniem, że Operator uprawniony jest do przechowywania danych osobowych Użytkownika do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń lub przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa
w szczególności przepisów podatkowych i księgowych.

13.2.   Operator jest uprawniony do zablokowania Użytkownika lub usunięcia jego konta, jeżeli Użytkownik podał fałszywe dane, używał swojego profilu niezgodnie z Regulaminem, jak
i postępował niezgodnie z zasadami użytkowania Strony Internetowej lub też przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

13.3.   W przypadku usunięcia lub zablokowania Użytkownika z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu, a który posiada Konto Premium, Użytkownikowi przepada prawo do wykupionych Usług. W takim przypadku Operator nie ma obowiązku zwrotu kosztów Użytkownikowi
za wykupione Usługi.

 

14.   Postanowienia końcowe.

14.1.   Czas świadczenia przez Operatora usług na rzecz Użytkownika zależy od wybranego przez Użytkownika pakietu (obowiązywanie umowy). Jeżeli Użytkownik wybiera usługi nieodpłatne umowa wygasa z momentem zaprzestania przez Użytkownika korzystania ze Strony Internetowej. Jeżeli zaś Użytkownik wybierze usługi odpłatne umowa wygasa z upływem okresu wskazanego na stronie głównej Strony Internetowej w zakładce Premium, przy określonej stawce cenowej, za którą Użytkownik wykupił dostęp do Konta Premium.

14.2.   Operator i Użytkownicy zobowiązują się do współdziałania i należytej staranności w zakresie wykonania postanowień Regulaminu.

14.3.   Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług.
  2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Operatorem.
  3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Operatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Przez Federację Konsumentów porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707, zaś przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod następującym adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

14.4.   W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23-04-1964r. Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. 

 

 

Załącznik nr 1:

INFORMACJE DOTYCZĄCE Z KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny pod warunkiem, że użytkownik nie wykonał żadnej akcji związanej z przywilejami z posiadania Konta Premium.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - T&F Enterprise Michał Morawiec Armii Polskiej 18/11, 66-400, Gorzów Wielkopolski- o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres kontakt@test-udt.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat, T&F Enterprise Michał Morawiec Armii Polskiej 18/11, 66-400, Gorzów Wielkopolski E-mail: kontakt@test-udt.pl
[w tym miejscu użytkownik powinien wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, adres e-mail (niezbędny do zlokalizowania konta użytkownika w bazie danych).

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów(*) umowy dostawy następujących produktów (*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów) 
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Koszt zwrotu Produktów w przypadku odstąpienia wynosi 19 zł. Koszt zwrotu Produktów ponoszą Państwo. Kwota pieniężna za zwrot zamówionego Produktu oraz koszty dostarczenia Produktów przez Państwo w przypadku odstąpienia, zostaną zwrócone w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli, chyba że wyrażą Państwo wyraźnie zgodę na inny sposób zwrotu. W takim przypadku po odstąpieniu przez Państwo od umowy zawieranej na odległość, dział obsługi klienta Operatora skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu odbioru Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Koszty odbioru Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej poniesie Sprzedawca.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli jednak wykonają Państwo prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, zgodnie z którym rozpoczęcia świadczenia przez Operatora usługi nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobowiązani są Państwo do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

 

Regulamin publikowania komentarzy na stronie test-udt.pl

1. Regulamin określa zasady publikowania Komentarzy na Stronie Internetowej test-udt.pl (zwany dalej Regulaminem), zwanej dalej: Stroną Internetową, Serwisem. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest firma: T&F Enterprise Michał Morawiec, ul. Armii Polskiej 18/11, 66-400, Gorzów Wielkopolski, NIP: 5993003436 , REGON: 081108935, zwany dalej: Usługodawcą, Operatorem, Administratorem, za pośrednictwem której świadczy usługi, o których mowa w Regulaminie.

2. Strona Internetowa udostępnia swoim Użytkownikom możliwość bezpłatnego korzystania z zamieszczonych na niej materiałów oraz komentowania ich w celu wymiany informacji i opinii na różne tematy.

3. Możliwość do komentowania posiadają wszyscy Użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy zarejestrują się w Serwisie i zaakceptują Regulamin. Zwani dalej „Użytkownikami”.

4. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Strony Internetowej.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Strony Internetowej treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Strony Internetowej treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami, czy też celowo obraźliwych i wulgarnych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).

7. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach Strony Internetowej przekazów reklamowych.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania kont Użytkowników w Serwisie w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5 i 6 Regulaminu. Usługodawca może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników Serwisu sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

9. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron, podstron Serwisu z treści prowadzonych przez siebie, bez podawania przyczyn takiego działania.

11. Użytkownicy Serwisu poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Strony Internetowej wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych wydawnictwach Usługodawcy.

12. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.