Blokowanie reklam!

Dzięki reklamom pozyskujemy fundusze na utrzymanie strony.

Wyłącz AdBlock`a aby korzystać ze strony

Nowości i zmiany - aktualizacja strony

Wprowadzamy dodatkowe możliwości dla zalogowanych użytkowników. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do założenia darmowego konta.

Po zalogowaniu możesz korzystać ze strony szybciej i masz więcej możliwości:

  • konto użytkownika jest całkowicie DARMOWE (brak jakichkolwiek kosztów i zobowiazań)
  • nowa funkcja szybkiego dostępu, umożliwi Ci wybór najważniejszych skrótów 1 kliknięciem
  • brak limitów da Ci nieograniczony dostęp w trybie nauki oraz testów
  • możliwość komentowania
  • 2 dni pełnego Premium, żebyś mógł sprawdzić pełną funkcjonalność serwisu ZA DARMO

Nie czekaj, korzystaj bez ograniczeń!

 

 

Po kliknieciu "czytaj dalej" dowiesz się jak działają skróty szybkiego dostępu.

Skróty szybkiego dostępu dają nam możliwość dodania 4 własnych przycisków:

1. Wygląd okna na stronie głównej po zalogowaniu.

szybki dostęp 1

2. Klikając w przycisk "+" pokazuje się okno wyboru, w którym decydujemy jaki skrót chcemy umieścić. Możemy wybrać tryb nauki lub testu oraz wskazujemy kategorię. 

 skroty szybkiego dostępu 2

3. Po zatwierdzeniu naszego wybory przyskiem " Zapisz" stworzy się skrót szybkiego dostępu do wybranej kategorii. Mamy dostęp do wybranego skrótu 1 kliknięciem.

skroty szybkiego dostepu 3

4. Przycisk "X" umieszczony na skrócie służy do usunięcia wstawionego skrótu i możliwość wyboru innego.

0/255
Dodano komentarz!

Komentarze